Introduktionsutbildning GBP

Utbildningen hölls på Burgården

Den 15 september anordnade Malin och Katja i process-ledningen en introduktions-utbildning till GBP för nyanställda. Utbildningen var indelad i tre delar med information om vad GBP är och varför processen har tagits fram, förvaltningsorganisationen för GBP samt tillämpning av processen.

Utbildningen hade över 40 deltagare från 14 förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad, som också hade möjlighet att ställa frågor till processledningen. Vi diskuterade bland annat hur GBP kan tillämpas i olika typer av projekt, anpassningar som organisationerna kan göra samt fick till oss flera förbättringsförslag. Det är positivt med engagemang från organisationerna och vi ser att det på sikt kan mynna ut i flera spännande arbetsgrupper och projekt.

Projektet stadens krav i GBP är i gång

Den 31 augusti anordnade processledningen en informationsträff för kravställarnas representanterna i projektet stadens gemensamma krav. Projektet innebär att stadens gemensamma krav ska lyftas fram och tydliggöras i GBP:s egenkontroller och anvisningar. Syftet med detta är dels att underlätta för medarbetare som ska följa kraven i sina uppdrag, dels att underlätta för stadens kravställare att nå ut till de som ska tillämpa kraven.

På träffen diskuterade vi hur arbetet gått hittills med kartläggning och identifiering av krav som rör byggprocessen. Vi hade diskussioner om anvisningar ska utformas för att på bästa sätt vara ett stöd till stadens medarbetare och gränsdragningar gentemot andra staden-övergripande processer.

Samarbetande kravställare

Nästa hålltid för projektet är den 21 oktober då kravställarna ska vara färdiga med sin kartläggning av kraven. Projektet kommer att pågå fram till sommaren 2017 då implementeringen ska vara klar.

Möte hos Älvstranden Utveckling

Utanför Älvstranden Utveckling

Den 19 augusti var Jessica och Malin i processledningen på implementeringsmöte hos Älvstranden Utveckling.

Utgångspunkten för mötet var hur GBP ska införlivas i befintlig verksamhet med fokus på chefer/ledning. Älvstranden har sedan en tid tillbaka genomgått stora organisations-förändringar och har nu också valt att göra ett omtag i arbetet med GBP.

Vi noterar att de kommit långt i sitt implementeringsarbete och ser fram emot att följa fortsättningen.

Ny medarbetare i processledningen

Processledningen är sedan en tid tillbaka på kontoret efter sommarsemestern och vi välkomnar också en ny medarbetare till gruppen. Den 8 augusti började Jasmin Haghighi som systemförvaltare för GBP-databasen.

Jasmin har en magisterexamen i matematisk datavetenskap och har tidigare arbetat på CGI, bland annat som systemutvecklare och kravansvarig för ärendehanterings-systemet LIS. Hon har också haft konsultuppdrag som systemanalytiker på Trafikverket och arbetat som systemutvecklare på Intraservice. I processledningen kommer Jasmin att ansvara för drift och underhåll av GBP-databasen samt ge support till organisationerna. Vi ser också fram emot att utveckla databasen och processen tillsammans med henne.

Introduktionsutbildning till GBP

Den 15 september kl 9.30-11.00 anordnar processledningen en introduktionsutbildning till GBP för nyanställda och nya medarbetare i GBP-arbetet. Detta är ett tillfälle att få grundläggande information om vad GBP är, hur man arbetar enligt GBP och hur GBP-databasen fungerar. Träffen hålls på Burgården Konferenscenter.

Anmäla dig eller dina kollegor genom att skicka ett mail till processledningen för GBP.

Sommarhälsning

Under sommaren är det många verksamheter som stänger eller har lägre bemanning. Hos oss i processledningen för GBP är det stängt vecka 28. Under veckorna 27 och 29-31 har vi lägre bemanning. För att komma i kontakt med oss under sommaren är det enklast att skicka e-post till info@gbp.goteborg.se

Vi ser fram emot hösten då vi kommer fokusera på utvecklingsprojektet stadens gemensamma krav tillsammans med kravställare i Göteborgs Stad samt fortsätter med uppföljningen av GBP. I uppföljningsprojektet kommer vi i september att presentera resultatet från en enkätundersökning riktad till GBP-ansvariga. Därefter kommer vi att genomföra uppföljning i samtliga organisationer med fokus på uppdragbeställningar. Utöver det kommer vi givetvis fortsätta att stödja organisationerna, nu med inriktning på att vidareutveckla det befintliga arbetet med GBP.

Men nu ser vi fram emot en härlig och avkopplande semester och önskar er detsamma! Vi ses i höst!

Glad sommar önskar processledningen!

Utbildning hos Göteborgs Spårvägar

Den 30 juni var Jessica i processledningen på ett möte på Göteborgs Spårvägar samt höll en introduktionsutbildning om GBP. Vi diskuterade också frågor om att arbeta enligt GBP samt deras implementering som ny organisation i GBP. På mötet deltog medarbetare och chefer från olika avdelningar.

Efter sommarsemestern har vi fler liknande möten och utbildningar inbokade, bland annat hos Älvstranden Utveckling och Liseberg.

Möte med Familjebostäder

Broschyrer om underhåll

Den 1 juni hade vi i processledningen för GBP ett möte med Familjebostäder. På mötet presenterade en arbetsgrupp ett utkast på mallar för projekt i GBP Light, som vi sedan diskuterade. Vi visade även hur andra organisationer arbetat med mallar och avsteg i databasen samt möjligheterna till en organisations-anpassad startsida.

Nästa vecka fortsätter vi att arbeta med organisationerna och ge dem stöd, då med utbildning i GBP för anställda på Liseberg.

Samarbete med stadens kravställare

Processledningen för GBP påbörjar nu arbete med ett utvecklingsprojekt kring stadens gemensamma krav som berör byggprocessen.

Utanför Miljöförvaltningen

Projektet innebär att stadens gemensamma krav ska lyftas fram och tydliggöras i GBP:s egenkontroller och anvisningar. Syftet med detta är dels att underlätta för medarbetare som ska följa kraven i sina uppdrag, dels att underlätta för stadens kravställare att nå ut till de som ska tillämpa kraven.

I projektet arbetar processledningen tillsammans med representanter från de identifierade kravställande förvaltning-arna och bolagen i staden.

Idag, den 25 maj, höll vi ett första möte med Miljöförvaltningen och informerade om projektet och det kommande arbetet. Det finns också ett ömsesidigt intresse för att få till stånd ett samarbete mellan GBP och miljöförvaltningen. Processledningen ser mötet idag som en start på samarbetet.

Uppföljning av GBP

I och med att implementeringsfasen avslutades vid årsskiftet 2015/2015 påbörjas nu uppföljningen av tillämpningen av GBP. Uppföljning består under 2016 av tre delar:

Del 1: GBP-ansvariga svarar i maj-juni på uppföljningsfrågor om tillämpningen av GBP. Svaren ligger till grund för en jämförande rapport med en sammanställning av hur organisationerna ligger till. Resultatet  presenteras för styrgruppen och organisationerna i september.

Del 2: Processledningen granskar i oktober organisationernas uppdragsbeställningar utifrån ställda krav i anvisningar och riktlinjer. Resultaten jämförs med de GBP-ansvarigas självskattning av organisationens efterlevnad i uppföljning del 1 och resulterar i en rapport över tillämpningen och eventuella avvikelser.

Del 3: GBP är med i stadsledningskontorets uppföljningsrapportering, i bolagens och fackförvaltningarnas årsrapport 2016. Processledningen kommer tillsammans med stadsledningskontoret ta fram frågorna samt sammanställa svaren till kommunstyrelsen.