Tack för denna tid!

Det har varit en intensiv men rolig start på året för processledningen. Vi har under januari – mars bland annat arbetat med följande:

 • En summering av organisationernas arbete och nuläget med GBP till stadsledningskontorets årsrapport till kommunstyrelsen.
 • Verksamhetsplan och handlingsplan 2017 samt årsrapport för 2016, som inom kort kommer skickas till organisationerna.
 • Arbetat vidare med ”staden-krav projektet”, där kravställarna tydliggjort sina krav i befintliga och nya anvisningar. Dessa går ut på en remissrunda i april och fastställs sedan som planerat i maj-juni.
 • Arbetat med en uppdatering av upphandlingsdelarna i GBP utifrån ny lagstiftning, med stöd av arbetsgruppen för upphandling och inköp.
 • Haft ett styrgruppsmöte som resulterat i ett spännande arbete framöver med att se över ledningen och styrningen av processen.
 • En uppgradering av GBP-databasen för bättre prestanda.
 • Utarbetat program och gjort inbjudningar till GBP:s årliga förvaltnings- och bolagschefsträffen den 6 september 2017. I år är temat stadsutveckling.
 • Genomfört en flytt till nya lokaler, vi finns numera i byggnaden LP18 i Lillhagsparken.

Vi har också arbetat med rekryteringar och har i dagarna välkomnat biträdande processutvecklare Matilda Löfving till processledningen. I april till-träder processutvecklare Andreas och enhetschef/processledare Jonas. Vi ser fram emot att utöka gruppen och det arbete vi ska utföra tillsammans i vår!

Men tyvärr så har processledningen bloggande blivit allt mer sporadiskt den senaste tiden och vi har därför beslutat att sluta med bloggandet. Hemsidan kommer att finnas kvar men denna bloggsida kommer om ett tag att bytas ut mot en ny statisk startsida. För att följa de senaste nyheterna kring vårt arbete kan ni istället registrera er till vårt nyhetsbrev, genom att skicka en anmälan till info@gbp.goteborg.se

Så med dessa avslutande ord vill vi tacka alla som följt vårt arbete här på bloggen!

2017 blir ett spännande år

Vi i processledningen är sedan en tid tillbaka från julledighet och hoppas att ni alla haft en härlig tid över jul och nyår. Vi startade året med en introduktionsutbildning i GBP den 11 januari med närmare 60 deltagare från över 10 olika förvaltningar och bolag. Med det hoppas vi att även organisationerna får en bra start på året beträffande det interna GBP-arbetet.

När vi blickar in i början av 2017 har vi en del att ordna med stora organisatoriska förändringar för GBP. I dagarna har vi genomfört en organisatorisk flytt inom lokalförvaltningen, från projektavdelningen till utvecklingsavdelningen. Utöver det rekryterar vi en enhetschef/processledare samt nya processutvecklare. Detta kommer att kräva en del av vårt fokus och vi ser fram emot att få välkomna nya kollegor till gruppen.

Vad gäller processen och databasen kommer en uppgradering av databasen att göras den 26 januari. Vi kommer framförallt att kunna se fram emot bättre prestanda i systemet. I organisationerna har man under vintern arbetat med att ta fram åtgärdsprogram för att hantera avvikelser i tillämpningen och innan mars är slut ska dessa åtgärder vara utförda. Stadsrevisionen kommer också att få ta del av åtgärdsprogrammen. I februari kommer vi att arbeta tillsammans med stadsledningskontoret kring uppföljning av GBP och återrapportering av uppdraget till kommunstyrelsen.

Projektet stadens gemensamma krav som inleddes våren 2016 fortgår och till sommaren kommer det innebära en stor uppdatering av innehållet. Mer om detta och annat återkommer vi med framöver, även om bloggandet för den närmsta tiden blir mindre frekvent än vanligt.

Rekrytering av enhetschef

Vi rekryterar just nu en enhetschef med processledaransvar för GBP, som ska leda, planera och följa upp processledningens uppdrag och verksamhet. I uppdraget ingår också utvecklingsfrågor samt ansvar för personal, arbetsmiljö och budget.

Annonsen finns här. Sista ansökningsdag är den 29 december.

Tillfälligt uppehåll

Vi i processledningen gör en tillfällig paus i bloggandet men planerar att återuppta det igen efter jul-helgerna. Vi hoppas så klart på er förståelse och har ni frågor under tiden går det bra att maila till oss på info@gbp.goteborg.se eller kontakta oss direkt.

Vi vill också passa på, även om det är något tidigt, att önska er en god jul och ett gott nytt år!

Personalförändringar

Processledningen för GBP arbetar för 28 förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad men har sin organisatoriska hemvist hos en dessa, vilket för närvarande är lokalförvaltningen. Vi står nu inför en del förändringar i processledningen:

 • Vid årsskiftet kommer processledningen att flyttas från projektavdelningen till utvecklingsavdelningen inom lokalförvaltningen. I samband med detta ska en ny tjänst inrättas – enhetschef med processledaransvar. Denna rekrytering påbörjas inom kort.
 • Tarja Elmberg har från den 21 november ersatt Jessica Moe som tf processledare och arbetar fram till dess att enhetschefen med processledaransvar är på plats i vår. Jessica Moe är tjänstledig från sin tjänst som processutvecklare fram till början av mars 2017.
 • Rekryteringar av två processutvecklare pågår, vi hoppas att dessa är på plats under första kvartalet 2017.
 • Processutvecklare Malin P. Dahl kommer att vara tjänstledig för studier från mitten till januari till början på juni 2017.

Vi välkomnar Tarja som ny tf processledare och ser fram emot att föra utvecklingen av GBP framåt tillsammans med henne.

Möte med Göteborgs Spårvägar

Foto: Göteborgs Spårvägar

Göteborgs Spårvägar omfattas av GBP från 2016 och den 3 november var processledningen med på ett av deras möten om implementering av GBP, med representanter från olika avdelningar. Vi var ett bollplank i diskussionen som bland annat handlade om vilka arbeten som omfattas av GBP, gräns-dragningsfrågor samt tillämpning i praktiken.

De kommer framöver att arbeta vidare med implementeringen och söker också kontakt med andra organisationer som gjort detta och som kan bistå med tips och erfarenheter. För erfarenhetsutbyte kring detta kontakta jorgen.hojer@sparvagen.goteborg.se. Vidare önskar de veta om någon använder GBP som plattform för administrativa projekt och iså fall hur. Om ni har gjort detta kontakta leif.klintback@sparvagen.goteborg.se.

Informationsträff för organisationerna

Den 20 oktober anordnade processledningen en informationsträff för organisationernas huvudanvändare och kontaktpersoner. Vi i processledningen presenterade vårt pågående arbete med exempelvis projektet ‘stadens gemensamma krav i GBP’ och utveckling av GBP-databasen. Träffen gav också tillfälle för organisationerna att ställa frågor samt diskutera utvecklingsmöjligheter kopplade till processen och databasen. Frågor som diskuterades var bland annat  inloggningen i databasen samt färgerna i egenkontrollerna. Vi uppskattar och tar till oss feedbacken från organisationerna.

Nästa gemensamma informationsträff för huvudanvändare och kontaktpersoner blir till våren.

Lediga tjänster i processledningen

Vi rekryterar just nu två processutvecklare med inriktning bygg till processledningen för GBP. Dessa kommer att arbeta med våra 28 deltagande organisationer med att utveckla GBP som stöd till stadens medarbetare. Läs mer om och sök tjänsterna här:

Processutvecklare med byggkunskap och erfarenhet av byggprojektledning
Det här är ett  jobb för dig som har flera års erfarenhet (minst 3-5 år) av att driva byggprojekt. Du har en relevant högskoleexamen, exempelvis civilingenjör med inriktning mot väg och vatten eller arkitekt. Men har du lång erfarenhet av byggprojektledning behöver utbildningen inte specifikt vara knuten till området samhällsbyggnad.

Processutvecklare med byggkunskap
Det här är ett jobb för dig som är nyutexaminerad eller har kortare erfarenhet som civilingenjör/högskoleingenjör med inriktning mot väg och vatten eller ingenjör inom samhällsbyggnad.

Rapport om tillämpningen av GBP

Våren 2016 genomfördes en uppföljning av tillämpningen av GBP i de byggande organisationerna. Med hjälp av ett antal uppföljningsfrågor fick organisationerna genom sin GBP-ansvariga självskatta sitt arbete med GBP med avseende på tillämpning, anpassningar och avsteg. Utöver det fick de också redogöra för sin upplevda nytta med den gemensamma byggprocessen. Resultatet har nu sammanställts till en rapport, som finns att läsa här.

Bilden länkar till rapporten

Svaren visar att en majoritet av organisationernas GBP-ansvariga ser en nytta med GBP. Främst som ett stöd till medarbetare och chefer men också att det ger ett strukturerat och effektivt arbetssätt för hur bygguppdrag bedrivs i staden samt att det underlättar introduktioner av nya medarbetare. Samtidigt visar resultatet att det hos många organisationer finns avvikelser i tillämpningen. Endast fyra av 24 organisationer har enligt bedömningsskalan svarat på ett sådant sätt att de genomgående kan ses ha en god tillämpning, en majoritet har mindre avvikelser och några därtill allvarliga avvikelser.

Styrgruppen för GBP har utifrån rapporten beslutat att organisationer med avvikelser ska ta fram ett åtgärdsprogram. GBP-ansvariga samt förvaltnings-/bolagschefer i respektive organisation har informerats om vad detta innebär. Åtgärderna ska vara genomförda senast den 31 mars 2017 och ska leda till att GBP blir implementerat och används fullt ut.

För frågor om GBP eller uppföljningen kontakta processledningen för GBP på info@gbp.goteborg.se

GBP styrgruppsmöte

Styrgruppsmöte på Traktören

På styrgruppsmötet den 22 september informerade processledningen om det pågående arbetet. Styrgruppen fastställde budgetförslaget för 2017 på 5,9 miljoner och därmed också faktureringen av organisationerna. Årsavgiften faktureras i januari, med en avräkning av eventuellt överskott från 2016. Organisationerna kommer att kontaktas för information om årsavgifter samt kontroll av fakturerings-uppgifter.

På mötet diskuterades också resultatet från en uppföljning av tillämpning av GBP. Styrgruppen beslutade att organisationer med avvikelser ska ta fram ett åtgärdsprogram för att hantera dessa. GBP-ansvariga och förvaltnings-/bolagschefer i respektive organisation har informerats om vad detta innebär.

Nästa styrgruppsmöte hålls den 17 november.