Kommungemensamma krav

Processledningen för GBP påbörjar nu arbete med ett utvecklingsprojekt kring kommungemensamma krav.

Utanför Miljöförvaltningen

Projektet innebär att kommun-gemensamma krav ska lyftas fram och tydliggöras i GBP:s egenkontroller och anvisningar. Syftet med detta är dels att underlätta för medarbetare som ska följa kraven i sina uppdrag, dels att underlätta för stadens kravställare att nå ut till de som ska tillämpa kraven.

I projektet arbetar processledningen tillsammans med representanter från de identifierade kravställande förvaltning-arna och bolagen i staden.

Idag, den 25 maj, höll vi ett första möte med Miljöförvaltningen och informerade om projektet och det kommande arbetet. Det finns också ett ömsesidigt intresse för att få till stånd ett samarbete mellan GBP och miljöförvaltningen. Processledningen ser mötet idag som en start på samarbetet.

Styrgruppsmöte 19 maj

På vägen till styrgruppsmötet

Det senaste styrgruppsmötet innehöll mestadels informationspunkter från processledningen, bland annat om uppföljning och det kommande utvecklingsprojektet om att föra in alla kommungemensamma krav i GBP. Styrgruppen diskuterade också betydelsen av att organisationerna bidrar med kompetens och resurser till arbetsgrupper för utvecklingsprojekt.

Styrgruppen fastställde den första delen av uppföljningen av GBP, som består av ett antal frågor som alla GBP-ansvariga ska besvara.

Nästa styrgruppsmöte hålls den 22 september.

Utveckling av databasen

Användarkonferens

Under 19-20 maj deltog vi i processledningen på Caneas årliga användarkonferens.

På agendan stod bland annat produktnyheter och de informerade om att de framöver kommer att fokusera på användarvänlighet, nytt gränssnitt och förbättrad prestanda i systemet. Detta är något som vi i processledningen välkomnar för att underlätta för våra användare i GBP-databasen.

Möten med Älvstranden Utveckling

Den 11 och 17 maj hade processledningen möten med Älvstranden Utveckling för att diskutera hur de arbetar med GBP och hur de kan integrera och anpassa det ytterligare till sin verksamhet. De har tagit fram en handlingsplan för arbetet och vi kommer att ha flera möten framöver, bland annat hålla en presentation för deras ledningsgrupp.

Vi arbetar även med flera andra organisationer på liknande sätt. Om du vill veta mer om vilket stöd du kan få av oss i processledningen kontakta oss på info@gbp.goteborg.se

Seminarium Byggherregruppen

Jessica berättar om betydelsen av aktiva uppdragsgivare

Den 27 april talade Jessica och Linda i processledningen för GBP på ett frukost-seminarium anordnat av Byggherregruppen i Göteborg.

Vi berättade om rollen som beställare av projekt och vikten av tydliga beställningar för framgångsrika byggprojekt samt hur detta hanteras i GBP.

VD-, direktörs- och chefsträff

Under torsdag förmiddag den 14 april samlade processledningen organisationernas Vd:ar, direktörer och chefer för att informera om och diskutera GBP. Träffen hölls på Ullevi Lounge och deltagandet var stort. De flesta förvaltningar och bolag var representerade.

UlleviLounge

Föreläsning om hur man skapar lyckade projekt

Fokus under dagen var uppdrags-beställning och uppdragsgivare. Processledningen höll två föredrag; det ena med fokus på GBP som stöd och styrning och det andra om implementering av GBP. På plats var även Mattias Ejbe från Astrakan som pratade om hur man skapar lyckade projekt. Processledaren för GBP informerade också om kommande revision.

Vi mötte stort engagemang och fin respons. Citat från en utav deltagarna ”GBP är numera en hygienfaktor”.

Nätverksträff

Diskussioner om GBP

Den 21 mars träffades GBP-ansvariga från organisationerna för en nätverksträff på Burgården konferens.

På programmet varvades information från processledningen med diskussioner i grupper kring arbetet med GBP första tiden efter implementeringen samt hur man hanterar lagen om elektronisk personal-liggare.

Mer samordning i staden kring det sistnämnda önskas.

GBP på Framtiden Byggutveckling AB

Torsdagen 17 mars var processledningen på besök hos det nystartade bolaget Framtiden Byggutveckling AB för att träffa nya medarbetare och ge en introduktionsutbildning i GBP. Ett arbete har inletts för att stödja organisationen i att ta fram och sätta arbetssätt som uppfyller stadens krav i den gemensamma byggprocessen.

Vi hälsar den nya organisationen och dess medarbetare välkomna till GBP och ser fram emot fortsatt samarbete!

Styrgruppsmöte 17 mars

Det senaste styrgruppsmötet var till stor del ett diskussionsmöte då styrgruppen diskuterade allt från om processledningen ska byta lokalisering till parallella processer i staden och vilken roll GBP kan ha i arbetet med att samordnare stadens frågor som rör byggprocessen. Nästa styrgruppsmöte hålls den 19 maj.

Projektmodeller i Göteborgs Stad

Intraservice

Processledningen samarbetar med GEM (gemensam detaljplanprocess) och GPS (Göteborgs Stads projektstyrningsmodell) för att utveckla en gemensam samlingssida för stadens projektmodeller på intranätet.

Tanken är att tydliggöra när respektive modell ska användas. GBP kommer även att få en egen temasida på intranätet.

Den 3 mars träffades representanter för GPS och GBP på Intraservice för att diskutera layout och lansering. Sidan kommer att lanseras i slutet på mars eller i början av april.