Sommarhälsning

Under sommaren är det många verksamheter som stänger eller har lägre bemanning. Hos oss i processledningen för GBP är det stängt vecka 28. Under veckorna 27 och 29-31 har vi lägre bemanning. För att komma i kontakt med oss under sommaren är det enklast att skicka e-post till info@gbp.goteborg.se

Vi ser fram emot hösten då vi kommer fokusera på utvecklingsprojektet stadens gemensamma krav tillsammans med kravställare i Göteborgs Stad samt fortsätter med uppföljningen av GBP. I uppföljningsprojektet kommer vi i september att presentera resultatet från en enkätundersökning riktad till GBP-ansvariga. Därefter kommer vi att genomföra uppföljning i samtliga organisationer med fokus på uppdragbeställningar. Utöver det kommer vi givetvis fortsätta att stödja organisationerna, nu med inriktning på att vidareutveckla det befintliga arbetet med GBP.

Men nu ser vi fram emot en härlig och avkopplande semester och önskar er detsamma! Vi ses i höst!

Glad sommar önskar processledningen!

Nästa utbildningstillfälle

Den 15 september kl 9.30-11.00 anordnar processledningen en introduktionsutbildning till GBP för nyanställda och nya medarbetare i GBP-arbetet. Detta är ett tillfälle att få grundläggande information om vad GBP är, hur man arbetar enligt GBP och hur GBP-databasen fungerar. Träffen hålls på Burgården Konferenscenter.

Anmäla dig eller dina kollegor genom att skicka ett mail till processledningen för GBP.

Möte med Familjebostäder

Broschyrer om underhåll

Den 1 juni hade vi i processledningen för GBP ett möte med Familjebostäder. På mötet presenterade en arbetsgrupp ett utkast på mallar för projekt i GBP Light, som vi sedan diskuterade. Vi visade även hur andra organisationer arbetat med mallar och avsteg i databasen samt möjligheterna till en organisations-anpassad startsida.

Nästa vecka fortsätter vi att arbeta med organisationerna och ge dem stöd, då med utbildning i GBP för anställda på Liseberg.

Samarbete med stadens kravställare

Processledningen för GBP påbörjar nu arbete med ett utvecklingsprojekt kring stadens gemensamma krav som berör byggprocessen.

Utanför Miljöförvaltningen

Projektet innebär att stadens gemensamma krav ska lyftas fram och tydliggöras i GBP:s genkontroller och anvisningar. Syftet med detta är dels att underlätta för medarbetare som ska följa kraven i sina uppdrag, dels att underlätta för stadens kravställare att nå ut till de som ska tillämpa kraven.

I projektet arbetar processledningen tillsammans med representanter från de identifierade kravställande förvaltning-arna och bolagen i staden.

Idag, den 25 maj, höll vi ett första möte med Miljöförvaltningen och informerade om projektet och det kommande arbetet. Det finns också ett ömsesidigt intresse för att få till stånd ett samarbete mellan GBP och miljöförvaltningen. Processledningen ser mötet idag som en start på samarbetet.

Uppföljning av GBP

I och med att implementeringsfasen avslutades vid årsskiftet 2015/2015 påbörjas nu uppföljningen av tillämpningen av GBP. Uppföljning består under 2016 av tre delar:

Del 1: GBP-ansvariga svarar i maj-juni på uppföljningsfrågor om tillämpningen av GBP. Svaren ligger till grund för en jämförande rapport med en sammanställning av hur organisationerna ligger till. Resultatet  presenteras för styrgruppen och organisationerna i september.

Del 2: Processledningen granskar i oktober organisationernas uppdragsbeställningar utifrån ställda krav i anvisningar och riktlinjer. Resultaten jämförs med de GBP-ansvarigas självskattning av organisationens efterlevnad i uppföljning del 1 och resulterar i en rapport över tillämpningen och eventuella avvikelser.

Del 3: GBP är med i stadsledningskontorets uppföljningsrapportering, i bolagens och fackförvaltningarnas årsrapport 2016. Processledningen kommer tillsammans med stadsledningskontoret ta fram frågorna samt sammanställa svaren till kommunstyrelsen.

Styrgruppsmöte 19 maj

På vägen till styrgruppsmötet

Det senaste styrgruppsmötet innehöll mestadels informationspunkter från processledningen, bland annat om uppföljning och det kommande utvecklingsprojektet om att föra in alla kommungemensamma krav i GBP. Styrgruppen diskuterade också betydelsen av att organisationerna bidrar med kompetens och resurser till arbetsgrupper för utvecklingsprojekt.

Styrgruppen fastställde den första delen av uppföljningen av GBP, som består av ett antal frågor som alla GBP-ansvariga ska besvara.

Nästa styrgruppsmöte hålls den 22 september.

Utveckling av databasen

Användarkonferens

Under 19-20 maj deltog vi i processledningen på Caneas årliga användarkonferens.

På agendan stod bland annat produktnyheter och de informerade om att de framöver kommer att fokusera på användarvänlighet, nytt gränssnitt och förbättrad prestanda i systemet. Detta är något som vi i processledningen välkomnar för att underlätta för våra användare i GBP-databasen.

Möten med Älvstranden Utveckling

Den 11 och 17 maj hade processledningen möten med Älvstranden Utveckling för att diskutera hur de arbetar med GBP och hur de kan integrera och anpassa det ytterligare till sin verksamhet. De har tagit fram en handlingsplan för arbetet och vi kommer att ha flera möten framöver, bland annat hålla en presentation för deras ledningsgrupp.

Vi arbetar även med flera andra organisationer på liknande sätt. Om du vill veta mer om vilket stöd du kan få av oss i processledningen kontakta oss på info@gbp.goteborg.se

Seminarium Byggherregruppen

Jessica berättar om betydelsen av aktiva uppdragsgivare

Den 27 april talade Jessica och Linda i processledningen för GBP på ett frukost-seminarium anordnat av Byggherregruppen i Göteborg.

Vi berättade om rollen som beställare av projekt och vikten av tydliga beställningar för framgångsrika byggprojekt samt hur detta hanteras i GBP.

VD-, direktörs- och chefsträff

Under torsdag förmiddag den 14 april samlade processledningen organisationernas Vd:ar, direktörer och chefer för att informera om och diskutera GBP. Träffen hölls på Ullevi Lounge och deltagandet var stort. De flesta förvaltningar och bolag var representerade.

UlleviLounge

Föreläsning om hur man skapar lyckade projekt

Fokus under dagen var uppdrags-beställning och uppdragsgivare. Processledningen höll två föredrag; det ena med fokus på GBP som stöd och styrning och det andra om implementering av GBP. På plats var även Mattias Ejbe från Astrakan som pratade om hur man skapar lyckade projekt. Processledaren för GBP informerade också om kommande revision.

Vi mötte stort engagemang och fin respons. Citat från en utav deltagarna ”GBP är numera en hygienfaktor”.