Lediga tjänster i processledningen

Vi rekryterar just nu två processutvecklare med inriktning bygg till processledningen för GBP. Dessa kommer att arbeta med våra 28 deltagande organisationer med att utveckla GBP som stöd till stadens medarbetare. Läs mer om och sök tjänsterna här:

Processutvecklare med byggkunskap och erfarenhet av byggprojektledning
Det här är ett  jobb för dig som har flera års erfarenhet (minst 3-5 år) av att driva byggprojekt. Du har en relevant högskoleexamen, exempelvis civilingenjör med inriktning mot väg och vatten eller arkitekt. Men har du lång erfarenhet av byggprojektledning behöver utbildningen inte specifikt vara knuten till området samhällsbyggnad.

Processutvecklare med byggkunskap
Det här är ett jobb för dig som är nyutexaminerad eller har kortare erfarenhet som civilingenjör/högskoleingenjör med inriktning mot väg och vatten eller ingenjör inom samhällsbyggnad.

Rapport om tillämpningen av GBP

Våren 2016 genomfördes en uppföljning av tillämpningen av GBP i de byggande organisationerna. Med hjälp av ett antal uppföljningsfrågor fick organisationerna genom sin GBP-ansvariga självskatta sitt arbete med GBP med avseende på tillämpning, anpassningar och avsteg. Utöver det fick de också redogöra för sin upplevda nytta med den gemensamma byggprocessen. Resultatet har nu sammanställts till en rapport, som finns att läsa här.

Bilden länkar till rapporten

Svaren visar att en majoritet av organisationernas GBP-ansvariga ser en nytta med GBP. Främst som ett stöd till medarbetare och chefer men också att det ger ett strukturerat och effektivt arbetssätt för hur bygguppdrag bedrivs i staden samt att det underlättar introduktioner av nya medarbetare. Samtidigt visar resultatet att det hos många organisationer finns avvikelser i tillämpningen. Endast fyra av 24 organisationer har enligt bedömningsskalan svarat på ett sådant sätt att de genomgående kan ses ha en god tillämpning, en majoritet har mindre avvikelser och några därtill allvarliga avvikelser.

Styrgruppen för GBP har utifrån rapporten beslutat att organisationer med avvikelser ska ta fram ett åtgärdsprogram. GBP-ansvariga samt förvaltnings-/bolagschefer i respektive organisation har informerats om vad detta innebär. Åtgärderna ska vara genomförda senast den 31 mars 2017 och ska leda till att GBP blir implementerat och används fullt ut.

För frågor om GBP eller uppföljningen kontakta processledningen för GBP på info@gbp.goteborg.se

GBP styrgruppsmöte

Styrgruppsmöte på Traktören

På styrgruppsmötet den 22 september informerade processledningen om det pågående arbetet. Styrgruppen fastställde budgetförslaget för 2017 på 5,9 miljoner och därmed också faktureringen av organisationerna. Årsavgiften faktureras i januari, med en avräkning av eventuellt överskott från 2016. Organisationerna kommer att kontaktas för information om årsavgifter samt kontroll av fakturerings-uppgifter.

På mötet diskuterades också resultatet från en uppföljning av tillämpning av GBP. Styrgruppen beslutade att organisationer med avvikelser ska ta fram ett åtgärdsprogram för att hantera dessa. GBP-ansvariga och förvaltnings-/bolagschefer i respektive organisation har informerats om vad detta innebär.

Nästa styrgruppsmöte hålls den 17 november.

Introduktionsutbildning GBP

Utbildningen hölls på Burgården

Den 15 september anordnade Malin och Katja i process-ledningen en introduktions-utbildning till GBP för nyanställda. Utbildningen var indelad i tre delar med information om vad GBP är och varför processen har tagits fram, förvaltningsorganisationen för GBP samt tillämpning av processen.

Utbildningen hade över 40 deltagare från 14 förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad, som också hade möjlighet att ställa frågor till processledningen. Vi diskuterade bland annat hur GBP kan tillämpas i olika typer av projekt, anpassningar som organisationerna kan göra samt fick till oss flera förbättringsförslag. Det är positivt med engagemang från organisationerna och vi ser att det på sikt kan mynna ut i flera spännande arbetsgrupper och projekt.

Projektet stadens krav i GBP är i gång

Den 31 augusti anordnade processledningen en informationsträff för kravställarnas representanterna i projektet stadens gemensamma krav. Projektet innebär att stadens gemensamma krav ska lyftas fram och tydliggöras i GBP:s egenkontroller och anvisningar. Syftet med detta är dels att underlätta för medarbetare som ska följa kraven i sina uppdrag, dels att underlätta för stadens kravställare att nå ut till de som ska tillämpa kraven.

På träffen diskuterade vi hur arbetet gått hittills med kartläggning och identifiering av krav som rör byggprocessen. Vi hade diskussioner om anvisningar ska utformas för att på bästa sätt vara ett stöd till stadens medarbetare och gränsdragningar gentemot andra staden-övergripande processer.

Samarbetande kravställare

Nästa hålltid för projektet är den 21 oktober då kravställarna ska vara färdiga med sin kartläggning av kraven. Projektet kommer att pågå fram till sommaren 2017 då implementeringen ska vara klar.

Möte hos Älvstranden Utveckling

Utanför Älvstranden Utveckling

Den 19 augusti var Jessica och Malin i processledningen på implementeringsmöte hos Älvstranden Utveckling.

Utgångspunkten för mötet var hur GBP ska införlivas i befintlig verksamhet med fokus på chefer/ledning. Älvstranden har sedan en tid tillbaka genomgått stora organisations-förändringar och har nu också valt att göra ett omtag i arbetet med GBP.

Vi noterar att de kommit långt i sitt implementeringsarbete och ser fram emot att följa fortsättningen.

Ny medarbetare i processledningen

Processledningen är sedan en tid tillbaka på kontoret efter sommarsemestern och vi välkomnar också en ny medarbetare till gruppen. Den 8 augusti började Jasmin Haghighi som systemförvaltare för GBP-databasen.

Jasmin har en magisterexamen i matematisk datavetenskap och har tidigare arbetat på CGI, bland annat som systemutvecklare och kravansvarig för ärendehanterings-systemet LIS. Hon har också haft konsultuppdrag som systemanalytiker på Trafikverket och arbetat som systemutvecklare på Intraservice. I processledningen kommer Jasmin att ansvara för drift och underhåll av GBP-databasen samt ge support till organisationerna. Vi ser också fram emot att utveckla databasen och processen tillsammans med henne.

Introduktionsutbildning till GBP

Den 15 september kl 9.30-11.00 anordnar processledningen en introduktionsutbildning till GBP för nyanställda och nya medarbetare i GBP-arbetet. Detta är ett tillfälle att få grundläggande information om vad GBP är, hur man arbetar enligt GBP och hur GBP-databasen fungerar. Träffen hålls på Burgården Konferenscenter.

Anmäla dig eller dina kollegor genom att skicka ett mail till processledningen för GBP.

Sommarhälsning

Under sommaren är det många verksamheter som stänger eller har lägre bemanning. Hos oss i processledningen för GBP är det stängt vecka 28. Under veckorna 27 och 29-31 har vi lägre bemanning. För att komma i kontakt med oss under sommaren är det enklast att skicka e-post till info@gbp.goteborg.se

Vi ser fram emot hösten då vi kommer fokusera på utvecklingsprojektet stadens gemensamma krav tillsammans med kravställare i Göteborgs Stad samt fortsätter med uppföljningen av GBP. I uppföljningsprojektet kommer vi i september att presentera resultatet från en enkätundersökning riktad till GBP-ansvariga. Därefter kommer vi att genomföra uppföljning i samtliga organisationer med fokus på uppdragbeställningar. Utöver det kommer vi givetvis fortsätta att stödja organisationerna, nu med inriktning på att vidareutveckla det befintliga arbetet med GBP.

Men nu ser vi fram emot en härlig och avkopplande semester och önskar er detsamma! Vi ses i höst!

Glad sommar önskar processledningen!

Utbildning hos Göteborgs Spårvägar

Den 30 juni var Jessica i processledningen på ett möte på Göteborgs Spårvägar samt höll en introduktionsutbildning om GBP. Vi diskuterade också frågor om att arbeta enligt GBP samt deras implementering som ny organisation i GBP. På mötet deltog medarbetare och chefer från olika avdelningar.

Efter sommarsemestern har vi fler liknande möten och utbildningar inbokade, bland annat hos Älvstranden Utveckling och Liseberg.